Så blev det tid til en forårs fototur rundt i lokalområdet. Denne gang gennem Lille Skensved, ad Havdrupvej, på kanten af kommunen til Store Ladager og videre mod Assendrup, hvor vi tog et smut ind i Fru Hansens Chokolade. I Harekær var viforbi Havrebjerggård for at hilse på Søren i gårdbutikken. Det er tydeligt, at det er forår med al den aktivitet på markerne. Vi mødte heste, køer, høns, geder, hunde, ænder og så mange fugle. Tak til alle jer, som vi mødte på vores vej, tak for jeres imødekommenhed.

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn indkalder til generalforsamling 5. april kl. 19.00 til 21.00 i udlejningen ved Skensvedhallen

– Er du nysgerrig efter at høre om planerne om udstykning i Lille Skensved omkring Skensvedhallen, så vi kan sikre en tilgang af børnefamilier og bevare og styrke institution, skole, foreningsliv og handelslivet i byen?
– Er du nysgerrig efter at høre om hvor borgerforeningen ønsker grønne områder i lokalområdet og hvordan vi kan lave et naturligt skel mellem boligområder og industri?
– Er du vild efter at få et sammenhængende system af vandrestier, så vi får mulighed for flere naturoplevelser?
– Er du spændt på hvilke sociale arrangementer, der kommer i byen?
– Er du interesseret i at høre om Borgerforeningens idéer til bevægelsespark og skov?
– Er du interesseret i hvilke større byggeprojekter i STC, der skal gennemføres i de kommende år?

Vil du vide mere?
Så kom til generalforsamling i Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn, 5. april kl. 19.00 til 21.00 i udlejningen ved Skensvedhallen.

Dagsorden for den formelle generalforsamling følger foreningens vedtægter. Hovedvægten vil være på information om hvad der sket og debat om hvad vi ønsker for området.

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget for 2017
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. forslaget sendes til bestyrelsen@lilleskensved.dk senest den 28. marts 2017.

Hvis du ikke allerede er medlem kan du blive medlem ved at indbetale 150 kr. for en husstand eller 100 kr. for en enkelt person på konto 9077 4583912245 for et medlemskab.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen bestyrelsen
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn

I forsommeren sendte Køge Byråd et revideret forslag til landdistriktspolitikken i høring. I de 4 uger i høringsperioden havde et bredt udsnit af Køge Kommunes landsbyer en dialog omkring Landdistriktspolitikken 2016.  Det er lykkes at samle repræsentanter fra mange af landsbyerne til et fællesmøde og på baggrund af dette, fik vi udarbejdet et samlet ændringsforslag til Landdistriktspolitikken 2016.

Grundet en kort høringsperiode – og på trods af tilkendegivelser om opbakning har det ikke været muligt for alle bylaug og borgerforeninger at samle bestyrelser til at godkende ændringsforslag.

Assendrup, Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn (herunder omkring­liggende landsbyer), Gørslev & Omegn Landsbyforening (herunder Slimminge, ­Gummersmark, Vollerslev, Nyvang, Fløjterup), Højelse Landsbylaug, Ll. Salby Landsbylaug, Ringsbjerg Landsbylaug, Slimminge Grundejerforening, Store Ladager Bylaug, Tessebølle Bylav, Vedskølle Bylaug, Ølby Landsbylaug, Åshøj indsendte samlede kommentarer og ændringsforslag til landdistriktspolitikken.

Den 23. august 2016 vedtog Køge Byråd kommunens landdistriktspolitik. Der er blevet lyttet til borgerne, og landsbyerne har fået sat et mærkbart aftryk i vores landdistriktspolitik.

En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne. Her er mange værdier og kvaliteter, både for den enkelte borger, for kommunen og for samfundet i det hele taget. Byrådet ønsker med denne landdistriktspolitik at styrke, gentænke og udvikle kommunens landdistrikter.

Målet er at kommunens landdistrikter sikres som et aktiv, der både beskyttes og benyttes.

Du kan hente Køge Kommunes landdistriktspolitikken HER.

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn har indgivet følgende høringsvar til Teknik og Miljøudvalget i forbindelse med høring om “Budget 2017-20”:

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn kan ikke anbefale at linjerne 241 -244 reduceres til kun at betjene skolerne. Det vil betyde forringelse – især for vores ældre, som benytter busserne i dagtimerne. I forvejen er forbindelsesmulighederne til og fra fx. St. Salby yderts forringede.

Vi anbefaler, at man prioriterer fortsat busdrift – også i yderområderne – og friholder dette område for besparelser.

På vegne af
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn

Peter Juul
Formand for bestyrelsen

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn har indgivet nedenstående høringsvar i forbindelse med høring om “Budget 2017-20”:

 

Kære Byrådspolitiker

Køge Kommune er en kommune i betydelig vækst – et regionalt kraftcenter med ideel placering fra hovedstaden. Vi har lov til at være stolte – ikke mindst af vores nye titel som Årets Handelsby 2016.

Ifølge Fremforsk, Center for fremtidsforskning, tænker tilflyttere ikke nødvendigvis i bestemte kommuner, men mere byer eller områder – og især børnefamilier er meget grundige, før den endelige beslutning tages.

Alle kommuner er optaget af at tiltrække borgere, fordi en positiv tilgang af nye borgere er en vigtig faktor for fremtidens kommunale vækst … især børnefamilier har en positiv effekt på den økonomiske vækst i en kommune.” (Fremforsk, Center for fremtidsforskning)

I nærværende sparekatalog for 2017-20 stiller man forslag om besparelser på børne- og skoleområdet, som i flere sammenhænge vil forringe forholdene for vores mindste børn og for vores skoler.

Ifølge KORA bruger vi – på skole området – 8% under det, man statistisk kunne forvente ud fra kommunens strukturelt betingede udgiftsbehov, svarende til indeks 92. Også på dagtilbudsområdet ligger vi under det landsgennemsnitlige udgiftsniveau.

I 2015 investerede man i Køge Kommune 3,9 mio kr. til bedre normering ved at hæve vuggestuealderen fra 2 år og 10 mdr til 3 år. Ifølge KORA har det betydet, at vi nu ligger på det landsgennemsnitlige niveau i forhold til normeringerne. Her 2 år efter stiller man forslag om at sænke vuggestuealderen igen og dermed atter forringe normeringer, hvilket vi på ingen måde kan anbefale. Hertil kan tilføjes, at i følge KORA ligger andelen af uddannede pædagoger i vores daginstitutioner på 55%  – det er 4% under landsgennemsnittet og 10% under vores eget mål på 65%.

I sparekataloget ses også flere ”gamle travere” både i sparekataloget for børne- og skoleområdet. Effektiviseringer, der i bred kam forringer forholdene for vores børn, vores ansatte og for forældrene. Det kan ikke anbefales.
Det er fint at have et stort vækstpotentiale og bryste sig af at kunne tiltrække virksomheder, der skaber arbejdspladser i Køge. Men på sigt skal virksomhederne også kunne tiltrække de rette ansatte, og det forudsætter blandt andet, at man prioriterer børne- og skoleområdet. Vi mener, at der mangler visioner og en større prioritering af området, hvis vi skal have skoler og dagtilbud af høj kvalitet – og dermed blive den foretrukne bokommune for unge par og børnefamilier.

I øjeblikket søger børnefamilierne ud af storbyen mod kommuner som Køge. Men inden de skriver under på købskontrakten til drømmehuset, kvalitetstjekker de den lokale daginstitution og skole. Det gør de, fordi deres børns fremtid vigtig for dem. I Lille Skensved, Højelse og omegn har vi i de seneste år mærket, at antallet af børnefamilier, der flytter til vores lokalområde, er stigende, netop fordi vi sætter børn højt på dagsordenen.

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn anbefaler, at man i Køge Kommune tænker langt mere visionært og ser værdien i at investere i vores børn og unge, dvs i dagtilbud og skoler af høj kvalitet. Vi opfordrer til, at politikerne tager vores børns fremtid alvorligt. En investering nu er en investering i fremtiden.

”I Køge Kommune er børn og unge en rigdom, og Køge Kommune ser investeringer i deres liv som en investering i fremtiden” (Vision for Køge Kommunes børn og unge i kommunens ’Børn- og ungepolitik 2016-2019’)

På vegne af
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn

Peter Juul
Formand for bestyrelsen

Lille Skensved Byfest afholdes i år d. 10. september og vi er allerede godt i gang med planlægningen.

– Private, der ønsker en “loppebod”, kan henvende sig hos DagliBrugsen Lille Skensved fra mandag d. 8. august.
Der er begrænset antal boder, der tildeles efter ‘først-til-mølle-princippet’. Prisen er kr. 30,- pr. bod.

– Foreninger, der ønsker at stille op med aktiviteter eller en bod, kan henvende sig til Monika Hildor Dahl Eriksen på eamymoni@gmail.com

– Erhvervsdrivende, der ønsker en bod eller at være sponsor, kan henvende sig til Judith Nell Pedersen på tlf. 6087 1412 eller e-mail: kasserer@lilleskensved.dk

Vi opfordrer alle erhvervsdrivende i byen til at bakke op om lokalsamfundet og støtte Byfesten med en sponsoraftale.

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn fremsender hermed vores kommentarer til kommunens  landdistriktspolitik, version 2, juni 2016. (Vi repræsenterer også landsbyer, som ligger omkring Lille Skensved – herunder fx Assendrup, Højelse, Store Salby etc.)
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn er en forening med det formål at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn. Vi arbejder for et øget fokus på udvikling i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier. Desuden arbejder foreningen for at markedsføre området aktivt med henblik på fortsat at styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre området attraktiv for nye tilflyttere. Borgerforeningen er meget aktiv, og vores aktiviteter, informationer og høringer følges og har opbakning fra mere end 600 personer i området.

Vores område er kendetegnet ved en hyggelig stationsby og en række mindre landsbyer. Området har et stærkt socialt sammenhold og mange aktive foreninger. Vores område har hyggelige familiehuse til meget lave priser sammenlignet med andre steder i hovedstadsområdet.

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn finder det positivt, at man i kommunen ønsker et øget fokus på landdistrikterne med det sigte at værne om og udvikle landsbyerne og områderne omkring.

Vi har dog tilføjelser og kommentarer til det nye udkast til kommunens landsbypolitik:

2. Vision om mål for vores landdistrikter
Man ser i dag en tendens til, at familier vælger at flytte fra storbyen for at bosætte sig i mindre byer, stationsbyer og landsbyer. Landsbymiljøet er med til at sikre en stor variation i kommunens boligudbud. Netop variationen i boligmassen gør Køge kommune unik og attraktiv i forhold til at tiltrække flere tilflyttere til kommunen. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på bare 20 minutter er Køge attraktiv for tilflyttere, som ønsker at bosætte sig på landet nær skov og strand – med gode forbindelsesmuligheder til hovedstadsområdet.

3.2 Bo og leve
Det skal være attraktivt at bo i kommunens landdistrikter –  nye tilflyttere kan skabe et fortsat grundlag for et socialt fællesskab, og derigennem være med til at skabe en positiv udvikling af de mindre lokalsamfund .

Vi skal som kommune se værdien i at tiltrække unge par og børnefamilier. Et godt familieliv i landdistrikterne forudsætter, at der er både tryghed og udviklingsmuligheder for børn og unge.  Et vigtigt samlingspunkt i landdistrikterne er skole og daginstitution. Derfor bør man vægte fastholdelse af nuværende skoler og daginstitutioner i landdistrikterne. Desuden skal kommunens børn og unge kunne bevæge sig rundt i kommunen i trygge omgivelser og på sikre skoleveje.

Derfor bør man også prioritere mulighederne for at bygge nye boliger i landdistrikterne, så man sikrer en fortsat udvikling i landdistrikterne – ikke mindst for bedre at kunne udnytte kapaciteten i de mindre skoler og institutioner i mindre befolkede områder.

Udviklingen – herunder mulighederne for at bygge nyt, bør tage afsæt i det enkelte lokalområdes særkende og borgernes ønsker. Derfor skal man stræbe efter en dialog, som sikrer, at borgerne får indflydelse  på beslutningsprocesserne, når det drejer sig om udviklingen i nærmiljøet.

3.3. By og landskab
Selv om vi gerne ser udvikling i vores lokalområde, har vi i vores undersøgelser i lokalområdet erfaret, at der er et samstemmende ønske om at få bedre rekreative områder i direkte forbindelse med Lille Skensved.

Vi imødeser udvikling, men med det for øje, at man fortsat ser et klart skel mellem boligområder, erhvervsområder og landsbyer. Udvikling i og omkring landsbyerne bør ske, så de fortsat bevarer deres særkende og ikke vokser sammen med omkringliggende byer og erhvervsområder.

3.4 Erhverv og turisme
I forhold til kommunens ønske om at styrke erhverv i landdistrikterne ønsker vi, at man specificerer, hvilken type erhverv man ønsker at udvikle i landdistrikterne, således at større erhverv begrænses i boligvenlige områder.

I direkte forlængelse af Lille Skensved udvides transportcentret, og Køge kommune gennemfører ”Køge Nord” projektet. Disse projekter vil dels betyde en kraftig reduktion i udstrækningen af marker og åbent landskab omkring vores område samtidig med en stigning af generende lys, støj og trafik.

I Køge kommune er vi omgivet af skøn natur. Landskab er karakteristisk med herregårde, marker, landsbyer, grønne områder og skove, samt Køge Å, der indbyder til ture ud i naturen. Det samme gør de smukke strande nord og syd for Køge Havn. Landdistriktspolitikken skal være med til at værne om vores unikke natur og begrænse direkte omlægning af landsbyer til erhvervsområder. Større erhverv/transportskabende erhverv bør henvises til Skandinavisk Transport Center (STC), som er et af Danmarks største sammenhængende erhvervs- og transportområder, som er placeret, hvor motorvejene E20, E47 og E55 mødes, og derfor giver optimale tilkørselsforhold.

3.5 Infrastruktur og service
For at understøtte bosætning i kommunes landdistrikter, øge lokalisering af og fastholde erhverv, samt udbrede den offentlige digitale service, bør Kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for, at alle kommunens borgere, virksomheder og offentlige institutioner får adgang til højhastighedsbredbånd.

Herudover bør der i takt med, at infrastrukturen i Køge kommune forbedres, udarbejdes en transportstrategi, som skal sikre, at tung trafik i landsbyerne begrænses.

5.1 Landsbyforum
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn ser dialog som et væsentlig aktiv mellem borger og kommune. Vi bakker derfor op omkring et landsbyforum, som skal  sikre gensidig information og forpligter til dialog mellem borger og kommune.

Vi ser store fordele ved, at både borgere og politikere er forpligtet til at sidde i et landsbyforum. Det kan bidrage til en større forståelse mellem politiker og borger, samt at  borgerne kan viderebringe reelle behov, samt videregive idéer, forslag, inspiration og erfaringer.

Vi slutter med citatet, som var slutningen i tidligere landdistriktspolitik – det var et fint punktum for visionerne for Køge Kommunes landdistrikter:

“I Køge Kommune har vi den positive situation, at folk gerne flytter til landsbyerne og på landet i forhold til andre steder. Her kan man bo på landet og samtidigt være tæt på alt. Vi skal bygge videre på den unikke identitet, der findes i vore 33 landsbyer. Og vi skal finde en måde at benytte og beskytte landskabet på og sikre klare grænser mellem by og land. Landdistriktspolitik 2015 er et værktøj til at styrke landdistrikternes fortsatte udvikling.”
(Flemming Christensen, borgmester)
På vegne af
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn

Peter Juul
Formand for bestyrelsen

Godmorgen Lille Skensved – tak for sidst. Endnu en gang tak til alle dem, der var med til at Danmark Dejligst i Lille Skensved blev en succes:

Tak til Casper Ahlehoff Hansen, som var med hele dagen, til Rene Holmer Ryttersø og vagterne for at holde god ro og orden, til de frivillige som startede tidlig og sluttede sent, til Monika Hildor Dahl Eriksen og Skensved IF, til bordtennis og gymnastikken for at sørge for der blev skænket øl til alle, til 7a og alle de frivillige som knoklede i madboden, Tak til EnergiElektrikeren som var på pladsen hele dagen og sørgede for strøm, tak til vores stærke børn for at vinde over Rasmus Nøhr og fædrene, tak til skak, bordtennis, Ærtebjerghave, 0a, minihestene, Familie og Samfund, Richardt og Landsbylauget for de mange tilbud og aktiviteter på pladsen, tak til Karin Fog, Judith Nell Pedersen og borgerforeningens eventgruppen for fotokonkurrence, popkorn og slush-ice, tak til René Endre Trygve Eriksen og Morten Vincent Haahr-Aasmul for at lave noget af alt det arbejde, som jeres koner havde sagt ja til, tak til Helle Samuelsen og Morten Vincent Haahr-Aasmul for at sørge for vi fik de lokale bands til festivalen og tak til alle de lokale bands, som var med. Stort tak til alle frivillige og tak til dem, som var med til at rydde op på festivalspladsen lørdag morgen. Tak til alle jer som kom og festede til det sidste, tak til Flemming Christensen og Torben Haack, for at kigge forbi (Erling – du er en selvfølge 🙂 ).

Tak til Peter Juul, som har være med i hele planlægningsfasen, men som desværre var forhindret på selve dagen, tak til Køge Kommune for opbakning og tilskud til vand og el – og tusind tak for støtten fra vores sponsorer.

GULD SPONSORER:
DagliBrugsen Lille Skensved
Energi Elektrikeren, Lille Skensved
Løven Byg, Lille Skensved
CP Kelco (Pektinfabrikken), Lille Skensved
Skandinavisk Transport Center (STC), Køge
Link Logistics, Brøndby
ASAP Design, Højelse
Skensved Gymnastik
SH Hydraulik, Lille Skensved
HM Rustfri Design, Lille Skensved
Vagterne.dk, Bjæverskov
De Friske Malere, Store Salby

SØLV SPONSORER:
Druedahl APS, Lille Skensved
Ventegodtgård, Naurbjerg
Party in the Sky, Lille Skensved
Team Anlægsgartner Torben Petersen & Søn, Lille Skensved
Lundbergtech, Lille Skensved
Den Grå Tømrer, Lille Skensved
Lundagergård, Højelse

BRONZE SPONSOR:
Østervang Gaard Mosteri, mjødbryggeri og kursuscenter, Lille Skensved

TAK TAK TUSIND TAK FOR STØTTEN

Det er Danmark Dejligst i Lille Skensved. Det er Gratis. Det bliver sol, og varmt og hyggeligt. Det er på fradag den 24/6 – og her kommer opdateret program:

14.00: Festivalpladsen åbner
14.05-14.50: Jungle Jim – musik- og trylleshow
15.00 -15.20: Morten og Lea
15.35-16.05: Rosewood
16.20-16.50: Trailerpark: Jesus
17.00–17-15: Vinder af fotokonkurrence
17.15-18.00: Morten Fischer
18.15-18.45: Replicators
19.00 -20.00: Rasmus Nøhr
20.15-21.15: Bo Evers
21.30-22.30: Zididada

Vi glæder os sådan til at se jer alle.

En god uge før Danmark Dejligst springer ud i Lille Skensved fik vi besøg af Rasmus Nøhr og Gus Hansen. Formålet var at sprede rygtet om den kommende musikfestival i Lille Skensved. Gevinst: En fed dag og en masse glade mennesker.

Vi startede på Højelse Skole, hvor elever og lærer stod klar til at tage i mod Rasmus. Efter mange autografer – en masse spørgsmål om drømme, musik, talent, instrumenter spillede Rasmus et par numre for eleverne.

Her efter gik turen til Køge Torv, hvor vi fik lokket Borgmester Flemming Christensen væk fra sit travle kontor og ud på torvet, hvor han fik en god sludder med Rasmus. Herefter i Lovparken for at overraske dem, som nød solen her.

Inden vi kom til Skensved Torv, rundede vi Niels Lundager Hansens gård for at klappe de store, smukke malkekøer og for at hente den blå traktor, som skulle med ned til Brugsen. Her sluttede dagen med et par sange.

Vi ses den 24/6 kl. 14-23 til Danmark Dejligst i Lille Skensved.

Se nu her – selv om Rasmus og Gus har travlt med at arrangerer Danmarks største havefestival, så kigger de alligevel forbi på onsdag for at hilse på ungerne på Højelse Skole. Så tæt på kl. 17.00 som muligt er vi ved Dagli Brugsen i Lille Skensved. Så hvis I har tid og lyst – så mød op og få en forsmag på Danmark Dejligst i Lille Skensved den 24/6. ‪#‎dejlighedsfaktor100‬ ‪#‎DanmarkDejligst‬ ‪#‎LilleSkensved‬

Sankt Hans bål ved spejderhytten
Vi holder Sankt Hans vedSpejderhytten, Havdrupvej 20 den 23. juni fra kl. 18.30.

Program:

18.30: Lille bål tændes
19.15: Båltale af Sognepræst Kristina Bay
19.30 Bålet tændes og vi synger midsommervisen
21.30 Bålet slukkes

Medbring eget tæpper/stole og evt. picnic kurv. Der kan købes sodavand, øl, kaffe, vafler, snobrød, skumfiduser og kiks.

Arrangør: Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn og KFUM Spejderne i Højelse / Ølsemagle.

Så er vi klar til at offentliggøre et foreløbigt program til Danmark Dejligst i Lille Skensved den 24. juni (med forbehold for ændringer). Udover det programsatte er der er masser at aktiviteter fra lokale foreninger. Hele festivallen skydes i gang oppe fra skolen med sommerkoncerten – der jo også skyder sommerferien i gang.

Program
14.00: Festivalpladsen åbner
14.05-14.50: Jungle Jim – musik- og trylleshow
15.00 -15.20: Morten og Lea
15.35-16.05: Rosewood
16.20-16.50: Trailerpark: Jesus
17.00–17-15: Vinder af fotokonkurrence
17.15-18.00: Morten Fischer
18.15-18.45: Replicators
19.00 -20.00: Rasmus Nøhr
20.15-21.15: Bo Evers
21.30-22.30:  Zididada

Aktiviteter på festivalpladsen: Tovtrækning, hoppeborg, fotokonkurrence, skak, flødebollekast, miniatureheste, fiskedam, krolf, bordtennis og meget, meget mere.

Tak til sponsorer, foreninger og frivillige, som har valgt at støtte arrangementet

Tusind tak til alle dem der foreløbigt har valgt at sponsere vores Danmark Dejligst festival i Lille Skensved. Vi har stadig brug for flere sponsorer, har du ikke fået en mail så se opslaget her på siden.

GULD SPONSORER:
Dagli’Brugsen Lille Skensved
Energi Elektrikeren, Lille Skensved
Løven Byg, Lille Skensved
CP Kelco (Pektinfabrikken), Lille Skensved
Skandinavisk Transport Center (STC), Køge
Link Logistics, Brøndby
Asap Design, Højelse
Skensved Gymnastik
SH Hydraulik, Lille Skensved
HM Rustfri Design, Lille Skensved
Vagterne.dk, Bjæverskov
De Friske Malere, Store Salby

SØLV SPONSORER:
Druedahl APS, Lille Skensved
Ventegodtgård, Naurbjerg
Party in the Sky, Lille Skensved
Team Anlægsgartner Torben Petersen & Søn, Lille Skensved
Lundbergtech, Lille Skensved
Den Grå Tømrer, Lille Skensved
Lundagergaard, Højelse

BRONZE SPONSOR:
Østervang Gaard Mosteri, mjødbryggeri og kursuscenter, Lille Skensved

TAK TAK TUSIND TAK FOR STØTTEN

 

Høring om ny landdistriktspolitik
Byrådet besluttede den 24. maj 2016 at sende et nyt forslag til landdistriktspolitik i høring. Høringsperioden er kort, så høringssvar skal være Teknik- og Miljøforvaltningen, plan@koege.dk i hænde senest den 1. juli 2016.

I forhold til det første udkast er flere afsnit er redigeret ud at det tidligere forslag – desuden er landsbyforum og landsbypuljen ikke mere er aktuel i politikken.

Landdistriktspolitikken indeholder fortsat en vision:

”Vi ønsker at skabe rum for mangfoldighed, opfindsomhed og nytænkning.
Skabe de bedste rammer for at bo, leve og drive erhverv i landdistrikterne.
Skabe vækst og udvikling af det enkelte lokalsamfund til gavn for kommunen.”

Dernæst følger en række målsætninger, der er formuleret under følgende overskrifter:
• Bo og leve
• Det lokale initiativ
• By og landskab
• Erhverv og turisme
• Infrastruktur og service

Kommentarer, ændringsforslag mv. kan sendes til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, plan@koege.dk senest den 1. juli 2016.

Se det ny forslaget til her: Landdistriktspolitikken 2016

Borgerforeningen arrangerer sammen med de lokale foreninger en fantastisk dag og aften når vi byder velkommen til gratis festival med forskellige bands og anden underholdning den 24/6-2016 fra kl 14-23.

Dagen arrangeres sammen med Danmark Dejligst som spiller rundt omkring i Danmark i løbet af sommeren. De kommer med landskendte bands (Rasmus Nøhr, Zididada, Bo Evers mfl.), scene, øl og madvogn og står for dele af den praktiske forberedelse. Resten er op til Borgerforeningen og de lokale foreninger som blandt andet skal stille med mere end 100 frivillige og sørge for betjening i boder, oprydning efter festivalen mm.

I den forbindelse har vi brug for erhvervslivets support til at bakke op og bidrage med sponsorater til at dække mange af de udgifter som følger med, herunder kan nævnes oppyntning, forplejning til de frivillige, leje af toiletter, rengøring, oprydning, markedsføring, gimmicks og meget mere.

Bliv festivalssponsor og støt det lokale foreningsliv!
Derfor tilbyder vi nu at I kan blive Festival sponsor:
Guld sponsor: >2500kr • Sølv sponsor: + 1000 kr • Bronze sponsor: 500kr + moms
Som sponsor vil du få mulighed for at stille et skilt op på festivalpladsen ved Lille Skensved Stadion, blive nævnt på de sociale medier og sammen med markedsføringen. Det vil være den største begivenhed i Lille Skensveds historie og vi forventer 2-3.000 publikum fra lokalområdet og Køge. Se mere information på Facebook (søg på Danmark Dejligst Lille Skensved) eller på www.danmark-dejligst.dk.

For sponsorat kontakt formand for Borgerforeningnen Lille Skensved, Højelse og omegn,
Peter Juul senest 10/6: pjuul23@gmail.com mobil: 20656899

Vi er kommet lidt længere i programmet for vores Danmark Dejligst festival i Lille Skensved den 24. juni.

Vores dejlige by Lille Skensved og en del lokale foreninger er klar til at afholde en af Danmarks største havefester.

Musikprogrammet for dagen vil være en god blanding der rammer musikelskeren og koncertgængerne lige i hjertet.

Kunstnerne som Rasmus Nøhr, Zididada, Bo Evers blandet med lokale bands Rosewood og Replicators spiller på festivallen, men scenen gæstes også af upcoming bands fra Køge Musikskole. For de mindste vil Jungle Jim optræde med sit musikshow og trylleshow.

Danmark Dejligst er ikke kun musik, men også aktiviteter rundt om scenen. De lokale foreninger vil stå for boder med slik, kage, kaffe osv. Derudover vil der foregå en masse indslag for både børn og voksne i alle aldre hele dagen. Der er mulighed for at købe mad og drikke – og så er der masser at tid til at slå en sludder af med naboerne til byfesten.

Zididada – du kan helt sikker huske denne her: Zididada Day

Rosewood – som er noget så sjældent som et akustisk pop/rock band har lovet at spille til Danmark Dejligst den 24. juni i Lille Skensved. Tjek dem ud her.

Replicators er flok rutinerede drenge som alle vil give hvad de har, for at levere en fed oplevelse til festivallen. repertoiret er bredt – og det svinger! Tjek dem ud her.

Jungle Jim: Han er Danmarksmester i trylleri, han er vild med at give børn en spændende og sjov oplevelse – og kommer han til Lille Skensved den 24/6 til Danmark Dejligst. Først laver han musikshow for de små og så trylleshow for de lidt større. Han tager sin abe med. Sæt nu et stort kryds i kalenderen – Det bliver sjovt.

Vi glæder os til at se dig.

Lokale bands søges til festival
Festivalen “Danmark Dejligst” kommer til Lille Skensved –og vi gerne vil præsentere lokale bands på scenen.

Rasmus Nøhr er berammet til at slutte festivalen af, men igennem de 9 timer hvor festivalen varer, skal både lokale og gode danske kunstnere gøre scenen levende. Vi forventer publikum i størrelsesordnen 3000 plus.

Kunne I tænke jer at være med? Datoen for arrangementet er fredag den 24 juni 2016. Vi kan ikke give jer penge for at spille, men der vil være baggear, trommesæt, lydmand, scene, lys, mad og drikke til alle bands medlemmer, og en helt unik mulighed for at stå på en stor scene, foran et “sultent” lokalt publikum.

Det er arrangørens ambition at præsentere gode lokale bands for et bredt publikum, hvor lokale og mere kendte navne vil veksle på scenen.

Interesseret? Så kontakt

Morten Haahr-Aasmul
Band koordinator/
Danmarks Dejligst/
Lille skensved 2016

morten@haahr-aasmul.com
4014 3888

Generalforsamling

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn
20. april kl. 19.30 til 21.30 i tilbygningen i Skensvedhallen

– Borgerforeningen ønsker udstykning i Lille Skensved for at sikre en tilgang af børnefamilier, så vi kan bevare og styrke institution, skole, foreningsliv og handelslivet i byen.
– Borgerforeningen ønsker grønne områder og et sammenhængende system af vandrestier, så vi får mulighed for flere naturoplevelser.
– Borgerforeningen ønsker, at oprette et dyrelav på en gård tæt på byen, så både børn og voksne får mulighed for at opleve dyr og få kvalitets fødevarer, som de selv har opdrættet.
– Borgerforeningen har arbejdet for at endagsfestivalen ”Danmark Dejligst” kommer til byen på sidste skoledag den 24/6, så vi får et stærkt samlingspunkt for lokalområdet.

Vil du vide mere? 

Så kom til generalforsamling i Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn, 20. april kl. 19.30 til 21.30 
i udlejningen ved siden af Skensvedhallen

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget for 2016

8. Valg af formand (Peter Juul er på valg, modtager genvalg)

9. Valg af næstformand

10. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer (alle er på valg)

11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
12. Eventuelt

Kære Lille Skensved, Højelse og omegn – det er lykkedes os at få “Danmark Dejligt” til Lille Skensved. Sæt stort kryds i kalenderen allerede nu. Det bliver en smuk festival. Vi glæder os meget til at se jer alle.

Vores dejlige by Lille Skensved og en del lokale foreninger er klar til at afholde en af Danmarks største havefester. “Danmark dejligst” er en GRATIS endags musikfestival for alle.

Musikprogrammet for dagen vil være vil være en god blanding der rammer musikelskeren og koncertgængerne lige i hjertet. Kunstnerne vil være en blanding af Rasmus Nøhr og andre etablerede kunstnere, men scenen gæstes også af up-coming bands fra hele landet og lokale musikere.

Danmark Dejligst er ikke kun musik, men også aktiviteter rundt om scenen. De lokale foreninger vil stå for boder med slik, kage, kaffe, is, osv. Derudover vil der foregå en masse indslag for både børn og voksne hele dagen. Der vil noget for børnefamilierne, for de der elsker god mad og drikke og for dem, der godt kan lide at slå en sludder af med naboerne til byfesterne.

Sæt stort kryds i kalenderen allerede nu. Det bliver en smuk festival. Vi glæder os meget til at se jer alle.

 

Mere end 300 børn og voksne var mødt op i Skensvedhallen for at fejre fastelavn og slå katten af tønden. Sikke mange flotte og kreative udklædninger – tak for et fint arrangement med stor tilslutning. Og tak til Carsten og Dagli Brugsen for fastelavnsboller og kaffe. Så fint.

 

Køge Kommune holder borgermødet den 18. Januar kl. 19-21 på Højelse Skole omkring udvidelse af erhvervsejendom i Højelse.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 13. august 2015 at ígangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan 1058 for Erhverv på Højelsevej 15-17 med henblik på at give mulighed for udvidelse af den eksisterende virksomhed på Højelsevej 15.

Lokalplanforslag for udvidelse af erhvervsvirksomheden Højelsevej 15 ligger nu klar til politisk vedtagelse med henblik på offentlig høring i 8 uger. Inden Teknik- og miljøudvalget beslutter at sende forslaget videre til Byrådet, ønsker udvalget at holde et borgermøde for at drøfte udkastet. Der vil komme en officiel indkaldelse fra Køge Kommune først i det nye år.

Det er lokalplanens formål at omlægge matrikel på Højelsevej 15-17 til et erhvervsområde og derved give mulighed for, at der kan opføres en ny erhvervsbygning på Højelsevej 17. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for byggeriets omfang og udformning samt fastsætter vejadgang til ejendommen. Det bør bemærkes, at den nye lokalplan tilsidesætte eksisterende lokalplansbestemmelser og blandt andet giver mulighed for at bygge i op til 9,5 m.

Inden Teknik- og Miljøudvalget traf beslutning om at igangsætte denne nye lokalplan, blev der gennemført en nabohøring indenfor dækningsområdet af den gældende lokalplan. Naboerne blev spurgt til interessen for at ændre den gældende lokalplan, således at det ville blive muligt at udvide eksisterende erhverv andre steder i Højelse.

Nabohøringen resulterede i 12 høringssvar, bl.a. omfattende samtlige ejendomme i Højelse bortset fra Højelsevej 15 og 17, hvoraf ingen ønskede, at den gældende lokalplan skulle erstattes af en ny lokalplan, idet de ikke ønsker mere erhverv, end der kan være i eksisterende bygninger.

Vil du vide mere, så se referat fra TMU-mødet under pkt. 310. KLIK HER

 

Den første sne i 2015 faldt natten til den 22. november. Hen over natten fald mere en en halv meter sne i Lille Skensved, Højelse og omegn. Billeder er fra Højelse – vejene til de omliggende landsbyer og til Lille Skensved er langt fra farbare.

 

Selv om det har været en tung, grå eftermiddag med skift i mellem hagl og sol – så kom der alligevel nogle fine billeder ud af en tur rundt i omegnen. Fra Højelse til St. Salby til Bulveledet på kanten af Assendrup til Lille Skensved og tilbage til Højelse. Det nåede at blive tusmørke – ja faktisk helt mørk – inden turen sluttede Højelse.

 

Vi har igen været rundt i vores smukke lokalområde. Turen gik ned gennem Lille Skensved, ad Havdrupvej til kanten af kommunen, videre ad Ejbyvej til Assendrup og tilbage til Højelse. Der er liv og masser af aktivitet i området. Tak til alle, der gav os lov til at se området fra deres private have. Tak til Henning for at vise os landskabet i Assendrup fra det højeste punkt i Køge.

Borgerforeningen har sammen med Højelse Landsbylaug indgivet høringsvar til “udkast til landdistriktpolitik” i Køge. Læs høringsvaret her:

Høring – udkast til Køge Kommunes landdistriktspolitik

Højelse Landsbylaug og Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn fremsender hermed vores kommentarer til kommunens nye landdistriktspolitik.

Højelse Landsbylaug er en forening med det formål at varetage beboernes fælles interesser over for såvel det offentlige som private samt i enhver henseende at virke for en god udvikling af de bebyggelsesmæssige og trafikale forhold i Højelse. Det er herunder landsbylaugets hovedopgave at bevare, styrke og forbedre landsbymiljøet.
Foreningen har endvidere til opgave at skabe et levende og aktivt miljø for beboerne.

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn er en forening med det formål at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn. Vi arbejder for et øget fokus på vækst i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier. Desuden arbejder foreningen for at markedsføre området aktivt for at fortsat styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre området attraktiv for nye tilflyttere. Borgerforeningen er meget aktiv, og vores aktiviteter, informationer og høringer følges og har opbakning fra mere end 600 personer i området.
Vores område er kendetegnet ved en hyggelig stationsby og en række mindre landsbyer. Området har et stærkt social sammenhold og mange aktive foreninger. Vores område har hyggelige familiehuse til meget lave priser sammenlignet med andre steder i hovedstadsområdet.

Højelse Landsbylaug og Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn finder det positivt, at man i kommunen ønsker et øget fokus på landdistrikterne med det sigte at værne om og udvikle landsbyerne og områder omkring.

Vi har dog tilføjelse og kommentarer til udkastet til kommunens landsbypolitik:

2. Vision om mål for vores landdistrikter
Vi mener at man bør understrege, at landsbyerne er et boligmæssigt alternativ til byboligen i Køge. Landsbymiljøet er med til at sikre en stor variation i kommunens boligudbud. Netop variationen i boligmassen gør Køge kommune unik og attraktiv i forhold til at tiltrække flere tilflyttere til kommunen. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på bare 20 minutter er Køge attraktiv for tilflyttere, som ønsker at bosætte sig på landet, nær skov og strand – med gode forbindelsesmuligheder til hovedstadsområdet.

Samtidig er det vigtig, at man i kommunen tilstræber et højt serviceniveau i landdistrikterne. Land og by skal ikke ses som modsætninger, men som et supplement til hinanden. Netop derfor er det vigtig, at man fortsat skaber rammerne for udvikling i landdistrikterne.

3.2 Bo og leve
Vi mener, at det er vigtigt, at man skaber rammer, der gør det attraktivt at bo i kommunens landdistrikter –  nye tilflyttere kan skabe et fortsat grundlag for et socialt fællesskab, og derigennem være med til at skabe en positiv udvikling af de mindre lokalsamfund .

Derfor bør man også prioritere mulighederne for at bygge nye boliger i landdistrikterne, så man sikrer en fortsat udvikling i landdistrikterne – ikke mindst for bedre at kunne udnytte kapaciteten i de mindre skoler og institutioner i mindre befolkede områder.

Udviklingen – herunder mulighederne for at bygge nyt, bør tage afsæt i det enkelte lokalområdes særkende og borgernes ønsker. Derfor skal man stræbe efter en dialog, som sikrer, at borgerne får indflydelse  på beslutningsprocesserne, når det drejer sig om udviklingen i nærmiljøet.

Vi skal, som kommune, se værdien i at tiltrække unge par og børnefamilier. Et godt familieliv i landdistrikterne forudsætter, at der er både tryghed og udviklingsmuligheder for børn og unge.  Et vigtigt samlingspunkt i landdistrikterne er skole og daginstitution. Derfor bør man vægte fastholdelse af nuværende skoler og daginstitutioner i landdistrikterne. Desuden skal kommunens børn og unge kunne bevæge sig rundt I kommunen i trygge omgivelser og med sikre skoleveje.

3.4 Erhverv og turisme
I forhold til kommunens ønske om at styrke erhverv i landdistrikterne ønsker vi, at man specificerer, hvilken type erhvervman ønsker at udvikle i landdistrikterne, således at større erhverv begrænses i boligvenlige områder. I Køge kommune er vi omgivet af skøn natur. Landskab er karakteristisk med herregårde, marker, landsbyer, grønne områder og skove samt Køge Å, der indbyder til ture ud i naturen. Det samme gør de smukke strande nord og syd for Køge Havn. Landdistriktspolitikken skal være med til at værne om vores unikke natur og begrænse direkte omlægning af landsbyer til erhvervsområder. Større erhverv bør henvises til Skandinavisk Transport Center (STC), som er et af Danmarks største sammenhængende erhvervs- og transportområder, som er placeret, hvor motorvejene E20, E47 og E55 mødes, og derfor giver optimale tilkørselsforhold.

5.2 Landsbypulje
Højelse Landsbylaug og Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn anbefaler, at man ikke sætter en øvre grænse for, hvor mange procent af projekt-/anlægsomkostninger der kan bevilliges. I indeværende forslag kan man kun bevillige 50% af projekt-/anlægsomkostningerne. Det kan blive en udfordring for landsbyerne, hvis landsbyerne tilsammen skal rejse en halv million årligt til projekter i landsbyerne.

Desuden vil vi bemærke, at landsbypuljen alene ikke kan finansiere alle udviklings-/anlægsprojekter i kommunens landsbyer. Deter vigtigt, at man i det kommunale budget afsætter midler til anlæggelser i landsbyerne – udover de midler, der er afsat til landsbypuljen – til at skabe de rigtige rammer for udvikling i landdistrikterne.

På vegne af

Højelse Landsbylaug
Sille Haahr-Aasmul
Formand for bestyrelsen
Højelsevej 13
4623 Lile Skensved
Mobil: 2618 3888
sa@asapdesign.dk

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn
Peter Juul
Formand for bestyrelsen
Skræddertoften 5
4623 Lille Skensved
Mobil: 20656899
info@lilleskensved.dk

 

Omkring 200 glade borgere var mødt frem til Skt. Hans aften ved spejderhytten i Lille Skensved! Der var et lille bål til at bage snobrød og riste skumfiduser over – og et meget stort bål med en heks på toppen. Formand Peter Juul hold årets båltale og roste os for det store fremmøde “Jeg er stolt over den store opbakning til dette fællesarrangement for byen” udtaler Peter Juul.

Og til dem, der ikke deltog – eller dem, der ikke kunne høre det, så gengives afslutningen på båltalen her:

“Alle har hørt historien om, hvorfor vi fejrer Sankt Hans, men ingen kan huske den, så den vil jeg ikke gentage … det er ellers ofte temaet i en båltale. Lad os fokusere på, at det handler om fællesskab og hygge. Det er grundstenen i vort samfund og sammen med frivillighed, så er det det, vi skal bygge vores fremtid på. For nye cykelstier, togbane, lyskryds og udstykninger gør det ikke alene! Jeg tror, vi kan fortsætte udviklingen af dette samfund, som er helt unikt, men det kommer ikke af sig selv”.

Tusind tak for en fantastisk aften, tak til eventgruppen for det flotte arrangement!

 

Torsdag den 18. Juni brugte CP Kelco deres årlige afdelingsudflugt på at udføre frivilligt arbejde i lokalsamfundet. En arbejdsgruppe fra CP Kelco har sammen med Peter Juul og Sille Haahr-Aasmul fra Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn fundet frem til følgende prioriteret en række aktiviteter, som kunne gøre glæde i vores lokalsamfund.

I Ærtebjerghave børnehave gennemførte en gruppe medarbejdere fra CP Kelco nogle meget spændende scienceaktiviteter for de 3-6 årige. På Højelse Skole var der ligeledes anderledes undervisning af 0.-5. Klasse. Desuden blev skurene i Højelse SFO malet, og blev rigtig fine. På Skensved Torv udarbejde en gruppe kreative medarbejdere fra CP Kelco en iderigt forslag til Torvets udformning. I forsamlingshuset ved Skensvedhallen var der Banko med kaffebord & foredrag om CP Kelcos historie. De store klasser besøgte CP Kelco og fik undervisning, lidt laboratoriearbejde og en introduktion til ” hvad
man kan arbejde med på en virksomhed som CP Kelco.

Det var yderst spændende dag og især vores børn – både på skole og i Ærtebjerghave – var vildt begejstrede over alt det de havde oplevet og lært.

Tak til CP Kelco for et fantastisk arrangement.

Se artikel i Dagbladet HER

 

I går, lørdag den 13. juni, havde vi den første sommerdag i år med varmegrader over 25. Det er grønt og frodigt – og blomsterne er så småt begyndt at springe ud. Billederne er fra St. Salby, Lille Skensved, Assendrup og Højelse.

  • 1
  • 2