Bestyrelsen i ‘Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn’ har i dag indsendt høringsvar, Idéer og forslag til nye grønne kiler – Bugtkilen. Vi har blandt andet givet udtryk for, at vi har et ønske om at få bedre rekreative områder i direkte forbindelse med Lille Skensved. Desuden har vi et ønske om et samlet stisystem med en sti gående fra banen langs åen forbi Naurbjerg med forbindelse til det nye stisystem i Køge Nord nord for Egedesvej.

Sidst, men ikke mindst, foreslår vi at området imellem åen og ”lille syd”
banen kan omdannes til en lille sø beliggende på Skensved Å’s løb. Området henligger i dag uden anvendelse – det er tæt bevokset med bjørneklo.

’Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn’ ser den grønne kile som et stort og vigtigt skridt i retningen af at opfylde nogle af disse ønsker.

Læs hele høringssvaret HER.

Der var 70 fremødte til Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn første ordinære generalforsamling, som blev afholdt i udlejningen ved siden af Skensvedhallen. Der var en god og positiv stemning og velforberedte oplæg fra bestyrelsen.

Formand, Peter Juul fortalte om, hvad borgerforening har lavet i det halve år, der er gået siden stiftelsen. Monika Eriksen løftede sløret for planlagte arrangementer og events i det kommende år. Markedsføringsgruppen fortalte om det nye logo, hjemmeside og hvad fokus vil være fremadrettet.

Søren Astrup Skov gav os et indblik i, hvilke større ændringer til byens udformning der skal gennemføres i de kommende år samt et overblik over de opgaver byplansgruppen arbejder med lige nu.

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtage og både regnskab for 2014 og budget for 2015 blev godkendt.

Maria Pejtersen og Kasper Therkildsen havde valgt ikke at tage imod genvalg. Vi takker mange gange for jeres store indsats. Formand, Peter Juul og næstformand, Sille Haahr-Aasmul, blev genvalg sammen de øvrige 8 siddende medlemmer. Bestyrelsen hilser Helle Dalsgaard Olsen velkommen som nyt medlem.

Følgende medlemmer valgt:
Formand: Peter Juul
Næstformand: Sille Haahr-Aasmul
Kasser: Judith Nell
Sekretær: Monika Eriksen
Medlemmer:
Nis Høyrup Christensen
Karin Fog
Lars V. Holm
Christian Pejtersen
Kristina Bay
Søren Astrup Skov
Helle Dalsgaard Olsen
Revisorer: Christian og Kirsten
Revisorsuppleant: Susan

Se bestyrelsens præsentation fra generalforsamlingen HER

I Borgerforeningens bestyrelse har vi fokus på at vi for forbedret de trafikale forhold i Lille Skensved, Højelse og omegn. Vi vil indlevere ønsker til kommunen om at gøre vores område mere trafiksikkert – og i den forbindelse har vi brug for jeres hjælp.

Vi samler de indkommende forslag fra jer og holder et møde med Køge kommune, hvor vi overdrager materialet inden udgangen af april.

Det vi har brug for jer er:

1. Tag et billede af veje, overgange eller lignende, hvor I syntes det er farligt at færdes i trafikken.
2. Skriv hvor det er: Vejnavn, by, nærmeste hus nr.
3. Fortæl os, hvorfor du syntes, det er farligt.
4. Kom med forslag til, hvordan vi gør det trafiksikkert (Fx fortov ønskes, lavere hastighed 40
km etc.)
5. Hvis du er bekendt med et uheld på det pågældende sted, fortæl os hvad der er sket og ca. hvornår det er sket og evt. skade.
6. Vigtig: Send billede og beskrivelse til teknik@lilleskensved.dk

I skal være opmærksom på, at kommunen har begrænset midler til at udbedre disse ting, men vi, i Borgerforeningens bestyrelse, vil presse på for at få det prioriteret i Kommunen.

Det er vigtig at vi bliver synlige – også i komunale samenhænge.

Så skriv til os hurtigt til teknik@lilleskensved.dk

Så faldt den første sne i Køge Nord i juledagene inden indgange til det nye år. Med blå himmel og florlette skyer fik vi et par vidunderlige vinterdage.

Der kommer nye busplaner for vores område fra 14. December 2014.

Linje 242 kommer til at køre i timedrift mellem Ejby, Salbyerne, Højelse, Ll Skensved, Campus og Ølby St. Det betyder konkret, at vi kan komme fra Højelse Skole til Campus Køge på 11 minutter og fra Højelse Skole til Ølby St. på 15 min. Fra Lille Skensved tager det kun 6 minutter til Campus og 10 minutter til Ølby station.

Desuden kommer bus 245 til at køre via Ejbyvej- Ll. Skensved-STC-Ølby st. Dermed kommer natbussen til Lille Skensved fredag/lørdag og lørdag/søndag.

Se køreplan for bus 242 her og for bus 245 her.

På seneste bestyrelsesmøde er der nedsat 3 arbejdsgrupper:

1) Marketing- og pressegruppe, der blandt andet skal markedsføre området og sørge for pressedækning. Formand for gruppen er Sille Haahr-Aasmul. Medlemmer: Jackie Junker Frandsen Palsgreen, Klaus Pedersen, Christian Pejtersen

2) Byplanlægningsgruppe, der blandt andet skal arbejde med ideer til byudvikling, infrastruktur, rekreative områder ect.. Formand for gruppen er Lars V Holm, medlemmer: Søren Christian Astrup Skov, Nis Høyrup Christensen, Kasper T. Therkildsen, Peter Juul

3) Eventgruppe, der blandt andet skal oprette en fælles social kalender og være primus motor i arrangementer ect.. Formand for gruppen er Judith Nell Pedersen. Medlemmer: Kristina Bay, Maria Hede Pejtersen, Monika Dahl Eriksen

Hvis nogen ønsker at træde ind i en af disse grupper, så henvend jer til formanden for gruppen.

Ny borgerforening i Lille Skensved, Højelse og omegn
Der var mere end 55 medborgere mødt op for at høre mere om den stiftende generalforsamling for Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn i går onsdag d. 22/10 i Skensvedhallen i Lille Skensved. Initiativet til Borgerforeningen er taget af Styregruppen for bevarelse af Højelse Skole.

– Al den positive energi, der har været omkring bevarelsen af Højelse skole, har styregruppen valgt at bruge som katalysator for at starte en ny borgerforening i Lille Skensved, Højelse og omegn, udtaler Peter Juul, den nyvalgte formand for foreningen.

Som nystiftet forening skulle vedtægterne godkendes, og efter en spændende debat kunne en samlet forsamling godkende vedtægterne. Hovedformålet for Borgerforeningen er at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn, samt at arbejde for et øget fokus på vækst i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier.

Den nye forenings bestyrelse blev sammensat med udgangspunkt i den gamle styregruppe, men der er også nye ansigter. Det er utroligt positivt med nye kræfter. Jeg er særligt glad for at se, at engagementet i lokalsamfundet fortsat er højt. Det er jo noget helt andet at kæmpe mod en skolelukning og nu at skulle arbejde fremadrettet og skabe nye muligheder og idéer, udtaler Peter Juul.

Der er valgt 12 bestyrelsesmedlemmer samt 2 revisorer og 1 suppleant.

– Det er vigtig for os, at vi fortsat har en god og positiv dialog med politikerne. Vi har erfaret, at de faktisk er meget villige til at mødes og tale med os. Vi må desværre indrømme, at vi ved for lidt om de planer, der ligger for vores lokalområde, og det vil vi lave om på. Vi vil være med til at påvirke beslutningsprocessen – det skal være naturligt, at kommunen kontakter vores forening, hvis de vil se nærmere på planer for vores områder, udtaler Peter Juul.

– Vi ved, at kommunen vil se nærmere på lokalplaner for landsbyerne, og den proces vil vi være en del af. Køge Nord er et områder med mange nye initiativer som for eksempel Køge Nord Station, Supersygehuset og udvidelse af motorvejen – den vækst vil vi være en del af, udtaler Peter Juul.

– Det er vores hensigt at arbejde aktivt for, at der bliver skabt et politisk grundlag for et forøget fokus på Køge Nord. Vi vil ydermere markedsføre området aktivt med hjemmeside og lokale aktiviteter, der fortsat kan styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre vores by attraktiv for nye tilflyttere, udtaler Sille Haahr-Aasmul, som er valgt som næstformand for foreningen.

– Faktisk kunne det være spændende, hvis vi kunne være med til skabe en vision om, at Køge Kommune skal være en af landets bedste kommuner, udtaler Sille Haahr-Aasmul

En stor del af borgerne, der var med til den stiftende generalforsamling, deltog også i en innovationsworkshop, som lå umiddelbart i forlængelse af mødet. Formålet med workshoppen var at give den nyvalgte bestyrelse ideer til, hvordan Lille Skensved i 2020 vil være en af Sjællands mest attraktive landsbyer. Workshoppen havde mange spændende forslag og idéer, blandt andet rekreative områder, infrastruktur, fællesskab, handelsliv, udstykninger, dialog med politikere, sammenhold og meget mere.

– Det er en fantastisk spændende vision at arbejde med, og den er slet ikke urealistisk. Vi ser frem til at være en del af et af  Danmark største vækstområder, udtaler Peter Juul.

Skoleleder Karen Lønstrøm bød mere en 400 mennesker velkommen, der var mødt op i Lille Skensved for at sender blå balloner til vejrs og fejre bevarelsen af Højelse Skole. Efterfølgende var der fest i Skensvedhallen med underholdning, taler, mad og musik.

Alle klasser på Højelse Skole havde forberedt et indslag til underholdningen og lærerne sluttede underholdningen af med Kim Larsens ”Joanna” og Tom Lundens (Bifrost) ”I kan ikke slå os ihjel.”

”Det er også godt at se, at det borgernære demokrati er lykkes. Som skolebestyrelse understøtter vi folkeskolens mål om, at eleverne skal forberedes til at være borgere i et demokratisk samfund. Jeg er stolt af, at vores børn har set, at det nytter at bruge de demokratiske virkemidler: gode argumenter i gode høringssvar. Jeg håber, at de vil tage det med sig og stadig være aktive og engagerede borgere, når de vokser op. Ligesom skolens ledelse og personale er skolebestyrelsen meget glad og taknemmelig for, at vi beholder vores skole”, sagde skolebestyrelsesformand Karin Fog i sin tale til salen.

”Det sammenhold, der er skabt henover sommeren har efterladt et samfund, der står endnu stærkere end i foråret. Og nu er det så op til os – her lokalt – at sikre, at Højelse Skole forbliver en af Køges bedste skoler. Vi vil jo gerne tiltrække flere børn til området”, udtaler Sille Haahr-Aasmul.

Som et led i at sætte fokus på Lille Skensved, Højelse og omegn, har Styregruppen for Bevarelse af Højelse Skole taget det første spadestik til en borgerforening med det hovedformål at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn samt at arbejde for et øget fokus på vækst i Køge Nord. Formålet er blandt andet at tiltrække børnefamilier og unge par til området.  Der afholdes stiftende generalforsamling onsdag den 22. Oktober 2014.

Formålet med forening er at få sat et langt større fokus på lokalsamfundet. Med alle de spændende ting, der sker i Køge Nord kunne det også være – som flere politikere har bragt på banen, at man skulle se på muligheden for flere udstykninger i området.

8.a. på Højelse Skole tager tirsdag den 30. september på lejrskole i Island. Det er 6. gang en klasse fra Højelse Skole besøger venskabsbyen Saudarkrokur. Eleverne skal bo privat hos vores islandske venner fra Arskoli skole.

Formålet med lejrskolen er at opleve en ungdomskultur i et andet land, for derigennem at forstå sin egen kultur. Både i skole- og fritidsliv er der ligheder og forskelle, og disse vil eleverne opleve på skolen og i hjemmene. Alle eleverne glæder sig meget til at opleve den islandske natur, hvor enhver geografilærer nyder, at der er vulkanudbrud i øjeblikket, som eleverne vil kunne se fra flyet.

Andre mål for geografiundervisningen er forståelsen af vandkraft, når eleverne helt tæt på, ser det fantastiske vandfald Gulfoss, stedet, hvor de tektoniske plader mødes, og ikke mindst oplever kraften fra det kogende vand Geyser, der skyder op af jorden hvert 3. minut. Historisk er Altingspladsen et spændende besøg værd.

I selve byen Saudarkrokur er bjerget Tindastoll, virksomhederne med skindproduktion, som eksporteres til hele verden, og besøget på byens fiskefabrik, som vi også her i Danmark, kan købe fisk fra helt enestående besøg, som giver eleverne indblik i erhvervsvirksomheders udviklingsmuligheder og selve arbejdets karakter på de to fabrikker.

Eleverne har ønsket at komme ud at rafte på en af floden, og det bliver en kold fornøjelse så sent på året, men alle er iført våddragter og redningsveste, og det er professionelle raftinginstruktører, der styrer hver båd. Anderledes lunt bliver besøget i Den blå lagune, som eleverne kommer til at opleve i Reykjavik, hvor de også får lidt tid til at indsnuse atmosfæren i den islandske hovedstad.

– Denne udveksling er en del af skolens internationale profil, hvor vi gennem hele skoleforløbet fra 0.-9. klasse inddrager gæstelærere fra udlandet i vores undervisning, så den bliver så autentisk som muligt. At leve og lære i en globaliseret verden er betydningsfuldt for eleverne på Højelse Skole. Denne forståelse er målet for læringen, udtaler Karen Lønstrøm, skoleleder, Højelse Skole

Højelse Skole og 8.a. skal være værter for de 52 islandske elever i maj 2015.

 

Styregruppen for ”Bevar Højelse Skole” har udarbejdet et høringssvar, som gør indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Forslaget om at lukke Højelse Skole er der det fremsat uden at tage højde for områdets unikke vækstpotenttale.

Højelse Skole er en af kommunens bedste skoler, og karakterne ved afgangseksamen har for Højelse Skole i årevis ligget helt i top. Det er resultatet af systematisk arbejde med undervisningsformer og nye metoder til læring. Det er den høje kvalitet, man med forslaget lukker ned for.

Læs hele hele høringsvaret her.

  • 1
  • 2