Højelse

14sep 2016

I forsommeren sendte Køge Byråd et revideret forslag til landdistriktspolitikken i høring. I de 4 uger i høringsperioden havde et bredt udsnit af Køge Kommunes landsbyer en dialog omkring Landdistriktspolitikken 2016.  Det er lykkes at samle repræsentanter fra mange af landsbyerne til et fællesmøde og på baggrund af dette, fik vi udarbejdet et samlet ændringsforslag til Landdistriktspolitikken 2016.

Grundet en kort høringsperiode – og på trods af tilkendegivelser om opbakning har det ikke været muligt for alle bylaug og borgerforeninger at samle bestyrelser til at godkende ændringsforslag.

Assendrup, Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn (herunder omkring­liggende landsbyer), Gørslev & Omegn Landsbyforening (herunder Slimminge, ­Gummersmark, Vollerslev, Nyvang, Fløjterup), Højelse Landsbylaug, Ll. Salby Landsbylaug, Ringsbjerg Landsbylaug, Slimminge Grundejerforening, Store Ladager Bylaug, Tessebølle Bylav, Vedskølle Bylaug, Ølby Landsbylaug, Åshøj indsendte samlede kommentarer og ændringsforslag til landdistriktspolitikken.

Den 23. august 2016 vedtog Køge Byråd kommunens landdistriktspolitik. Der er blevet lyttet til borgerne, og landsbyerne har fået sat et mærkbart aftryk i vores landdistriktspolitik.

En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne. Her er mange værdier og kvaliteter, både for den enkelte borger, for kommunen og for samfundet i det hele taget. Byrådet ønsker med denne landdistriktspolitik at styrke, gentænke og udvikle kommunens landdistrikter.

Målet er at kommunens landdistrikter sikres som et aktiv, der både beskyttes og benyttes.

Du kan hente Køge Kommunes landdistriktspolitikken HER.

22nov 2015

 

Den første sne i 2015 faldt natten til den 22. november. Hen over natten fald mere en en halv meter sne i Lille Skensved, Højelse og omegn. Billeder er fra Højelse – vejene til de omliggende landsbyer og til Lille Skensved er langt fra farbare.

27sep 2015

Borgerforeningen har sammen med Højelse Landsbylaug indgivet høringsvar til “udkast til landdistriktpolitik” i Køge. Læs høringsvaret her:

Høring – udkast til Køge Kommunes landdistriktspolitik

Højelse Landsbylaug og Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn fremsender hermed vores kommentarer til kommunens nye landdistriktspolitik.

Højelse Landsbylaug er en forening med det formål at varetage beboernes fælles interesser over for såvel det offentlige som private samt i enhver henseende at virke for en god udvikling af de bebyggelsesmæssige og trafikale forhold i Højelse. Det er herunder landsbylaugets hovedopgave at bevare, styrke og forbedre landsbymiljøet.
Foreningen har endvidere til opgave at skabe et levende og aktivt miljø for beboerne.

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn er en forening med det formål at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn. Vi arbejder for et øget fokus på vækst i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier. Desuden arbejder foreningen for at markedsføre området aktivt for at fortsat styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre området attraktiv for nye tilflyttere. Borgerforeningen er meget aktiv, og vores aktiviteter, informationer og høringer følges og har opbakning fra mere end 600 personer i området.
Vores område er kendetegnet ved en hyggelig stationsby og en række mindre landsbyer. Området har et stærkt social sammenhold og mange aktive foreninger. Vores område har hyggelige familiehuse til meget lave priser sammenlignet med andre steder i hovedstadsområdet.

Højelse Landsbylaug og Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn finder det positivt, at man i kommunen ønsker et øget fokus på landdistrikterne med det sigte at værne om og udvikle landsbyerne og områder omkring.

Vi har dog tilføjelse og kommentarer til udkastet til kommunens landsbypolitik:

2. Vision om mål for vores landdistrikter
Vi mener at man bør understrege, at landsbyerne er et boligmæssigt alternativ til byboligen i Køge. Landsbymiljøet er med til at sikre en stor variation i kommunens boligudbud. Netop variationen i boligmassen gør Køge kommune unik og attraktiv i forhold til at tiltrække flere tilflyttere til kommunen. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på bare 20 minutter er Køge attraktiv for tilflyttere, som ønsker at bosætte sig på landet, nær skov og strand – med gode forbindelsesmuligheder til hovedstadsområdet.

Samtidig er det vigtig, at man i kommunen tilstræber et højt serviceniveau i landdistrikterne. Land og by skal ikke ses som modsætninger, men som et supplement til hinanden. Netop derfor er det vigtig, at man fortsat skaber rammerne for udvikling i landdistrikterne.

3.2 Bo og leve
Vi mener, at det er vigtigt, at man skaber rammer, der gør det attraktivt at bo i kommunens landdistrikter –  nye tilflyttere kan skabe et fortsat grundlag for et socialt fællesskab, og derigennem være med til at skabe en positiv udvikling af de mindre lokalsamfund .

Derfor bør man også prioritere mulighederne for at bygge nye boliger i landdistrikterne, så man sikrer en fortsat udvikling i landdistrikterne – ikke mindst for bedre at kunne udnytte kapaciteten i de mindre skoler og institutioner i mindre befolkede områder.

Udviklingen – herunder mulighederne for at bygge nyt, bør tage afsæt i det enkelte lokalområdes særkende og borgernes ønsker. Derfor skal man stræbe efter en dialog, som sikrer, at borgerne får indflydelse  på beslutningsprocesserne, når det drejer sig om udviklingen i nærmiljøet.

Vi skal, som kommune, se værdien i at tiltrække unge par og børnefamilier. Et godt familieliv i landdistrikterne forudsætter, at der er både tryghed og udviklingsmuligheder for børn og unge.  Et vigtigt samlingspunkt i landdistrikterne er skole og daginstitution. Derfor bør man vægte fastholdelse af nuværende skoler og daginstitutioner i landdistrikterne. Desuden skal kommunens børn og unge kunne bevæge sig rundt I kommunen i trygge omgivelser og med sikre skoleveje.

3.4 Erhverv og turisme
I forhold til kommunens ønske om at styrke erhverv i landdistrikterne ønsker vi, at man specificerer, hvilken type erhvervman ønsker at udvikle i landdistrikterne, således at større erhverv begrænses i boligvenlige områder. I Køge kommune er vi omgivet af skøn natur. Landskab er karakteristisk med herregårde, marker, landsbyer, grønne områder og skove samt Køge Å, der indbyder til ture ud i naturen. Det samme gør de smukke strande nord og syd for Køge Havn. Landdistriktspolitikken skal være med til at værne om vores unikke natur og begrænse direkte omlægning af landsbyer til erhvervsområder. Større erhverv bør henvises til Skandinavisk Transport Center (STC), som er et af Danmarks største sammenhængende erhvervs- og transportområder, som er placeret, hvor motorvejene E20, E47 og E55 mødes, og derfor giver optimale tilkørselsforhold.

5.2 Landsbypulje
Højelse Landsbylaug og Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn anbefaler, at man ikke sætter en øvre grænse for, hvor mange procent af projekt-/anlægsomkostninger der kan bevilliges. I indeværende forslag kan man kun bevillige 50% af projekt-/anlægsomkostningerne. Det kan blive en udfordring for landsbyerne, hvis landsbyerne tilsammen skal rejse en halv million årligt til projekter i landsbyerne.

Desuden vil vi bemærke, at landsbypuljen alene ikke kan finansiere alle udviklings-/anlægsprojekter i kommunens landsbyer. Deter vigtigt, at man i det kommunale budget afsætter midler til anlæggelser i landsbyerne – udover de midler, der er afsat til landsbypuljen – til at skabe de rigtige rammer for udvikling i landdistrikterne.

På vegne af

Højelse Landsbylaug
Sille Haahr-Aasmul
Formand for bestyrelsen
Højelsevej 13
4623 Lile Skensved
Mobil: 2618 3888
sa@asapdesign.dk

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn
Peter Juul
Formand for bestyrelsen
Skræddertoften 5
4623 Lille Skensved
Mobil: 20656899
info@lilleskensved.dk