Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn fremsender hermed vores kommentarer til kommunens  landdistriktspolitik, version 2, juni 2016. (Vi repræsenterer også landsbyer, som ligger omkring Lille Skensved – herunder fx Assendrup, Højelse, Store Salby etc.)
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn er en forening med det formål at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn. Vi arbejder for et øget fokus på udvikling i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier. Desuden arbejder foreningen for at markedsføre området aktivt med henblik på fortsat at styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre området attraktiv for nye tilflyttere. Borgerforeningen er meget aktiv, og vores aktiviteter, informationer og høringer følges og har opbakning fra mere end 600 personer i området.

Vores område er kendetegnet ved en hyggelig stationsby og en række mindre landsbyer. Området har et stærkt socialt sammenhold og mange aktive foreninger. Vores område har hyggelige familiehuse til meget lave priser sammenlignet med andre steder i hovedstadsområdet.

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn finder det positivt, at man i kommunen ønsker et øget fokus på landdistrikterne med det sigte at værne om og udvikle landsbyerne og områderne omkring.

Vi har dog tilføjelser og kommentarer til det nye udkast til kommunens landsbypolitik:

2. Vision om mål for vores landdistrikter
Man ser i dag en tendens til, at familier vælger at flytte fra storbyen for at bosætte sig i mindre byer, stationsbyer og landsbyer. Landsbymiljøet er med til at sikre en stor variation i kommunens boligudbud. Netop variationen i boligmassen gør Køge kommune unik og attraktiv i forhold til at tiltrække flere tilflyttere til kommunen. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på bare 20 minutter er Køge attraktiv for tilflyttere, som ønsker at bosætte sig på landet nær skov og strand – med gode forbindelsesmuligheder til hovedstadsområdet.

3.2 Bo og leve
Det skal være attraktivt at bo i kommunens landdistrikter –  nye tilflyttere kan skabe et fortsat grundlag for et socialt fællesskab, og derigennem være med til at skabe en positiv udvikling af de mindre lokalsamfund .

Vi skal som kommune se værdien i at tiltrække unge par og børnefamilier. Et godt familieliv i landdistrikterne forudsætter, at der er både tryghed og udviklingsmuligheder for børn og unge.  Et vigtigt samlingspunkt i landdistrikterne er skole og daginstitution. Derfor bør man vægte fastholdelse af nuværende skoler og daginstitutioner i landdistrikterne. Desuden skal kommunens børn og unge kunne bevæge sig rundt i kommunen i trygge omgivelser og på sikre skoleveje.

Derfor bør man også prioritere mulighederne for at bygge nye boliger i landdistrikterne, så man sikrer en fortsat udvikling i landdistrikterne – ikke mindst for bedre at kunne udnytte kapaciteten i de mindre skoler og institutioner i mindre befolkede områder.

Udviklingen – herunder mulighederne for at bygge nyt, bør tage afsæt i det enkelte lokalområdes særkende og borgernes ønsker. Derfor skal man stræbe efter en dialog, som sikrer, at borgerne får indflydelse  på beslutningsprocesserne, når det drejer sig om udviklingen i nærmiljøet.

3.3. By og landskab
Selv om vi gerne ser udvikling i vores lokalområde, har vi i vores undersøgelser i lokalområdet erfaret, at der er et samstemmende ønske om at få bedre rekreative områder i direkte forbindelse med Lille Skensved.

Vi imødeser udvikling, men med det for øje, at man fortsat ser et klart skel mellem boligområder, erhvervsområder og landsbyer. Udvikling i og omkring landsbyerne bør ske, så de fortsat bevarer deres særkende og ikke vokser sammen med omkringliggende byer og erhvervsområder.

3.4 Erhverv og turisme
I forhold til kommunens ønske om at styrke erhverv i landdistrikterne ønsker vi, at man specificerer, hvilken type erhverv man ønsker at udvikle i landdistrikterne, således at større erhverv begrænses i boligvenlige områder.

I direkte forlængelse af Lille Skensved udvides transportcentret, og Køge kommune gennemfører ”Køge Nord” projektet. Disse projekter vil dels betyde en kraftig reduktion i udstrækningen af marker og åbent landskab omkring vores område samtidig med en stigning af generende lys, støj og trafik.

I Køge kommune er vi omgivet af skøn natur. Landskab er karakteristisk med herregårde, marker, landsbyer, grønne områder og skove, samt Køge Å, der indbyder til ture ud i naturen. Det samme gør de smukke strande nord og syd for Køge Havn. Landdistriktspolitikken skal være med til at værne om vores unikke natur og begrænse direkte omlægning af landsbyer til erhvervsområder. Større erhverv/transportskabende erhverv bør henvises til Skandinavisk Transport Center (STC), som er et af Danmarks største sammenhængende erhvervs- og transportområder, som er placeret, hvor motorvejene E20, E47 og E55 mødes, og derfor giver optimale tilkørselsforhold.

3.5 Infrastruktur og service
For at understøtte bosætning i kommunes landdistrikter, øge lokalisering af og fastholde erhverv, samt udbrede den offentlige digitale service, bør Kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for, at alle kommunens borgere, virksomheder og offentlige institutioner får adgang til højhastighedsbredbånd.

Herudover bør der i takt med, at infrastrukturen i Køge kommune forbedres, udarbejdes en transportstrategi, som skal sikre, at tung trafik i landsbyerne begrænses.

5.1 Landsbyforum
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn ser dialog som et væsentlig aktiv mellem borger og kommune. Vi bakker derfor op omkring et landsbyforum, som skal  sikre gensidig information og forpligter til dialog mellem borger og kommune.

Vi ser store fordele ved, at både borgere og politikere er forpligtet til at sidde i et landsbyforum. Det kan bidrage til en større forståelse mellem politiker og borger, samt at  borgerne kan viderebringe reelle behov, samt videregive idéer, forslag, inspiration og erfaringer.

Vi slutter med citatet, som var slutningen i tidligere landdistriktspolitik – det var et fint punktum for visionerne for Køge Kommunes landdistrikter:

“I Køge Kommune har vi den positive situation, at folk gerne flytter til landsbyerne og på landet i forhold til andre steder. Her kan man bo på landet og samtidigt være tæt på alt. Vi skal bygge videre på den unikke identitet, der findes i vore 33 landsbyer. Og vi skal finde en måde at benytte og beskytte landskabet på og sikre klare grænser mellem by og land. Landdistriktspolitik 2015 er et værktøj til at styrke landdistrikternes fortsatte udvikling.”
(Flemming Christensen, borgmester)
På vegne af
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn

Peter Juul
Formand for bestyrelsen