Borgerforeningen

21feb 2016

Kære Lille Skensved, Højelse og omegn – det er lykkedes os at få “Danmark Dejligt” til Lille Skensved. Sæt stort kryds i kalenderen allerede nu. Det bliver en smuk festival. Vi glæder os meget til at se jer alle.

Vores dejlige by Lille Skensved og en del lokale foreninger er klar til at afholde en af Danmarks største havefester. “Danmark dejligst” er en GRATIS endags musikfestival for alle.

Musikprogrammet for dagen vil være vil være en god blanding der rammer musikelskeren og koncertgængerne lige i hjertet. Kunstnerne vil være en blanding af Rasmus Nøhr og andre etablerede kunstnere, men scenen gæstes også af up-coming bands fra hele landet og lokale musikere.

Danmark Dejligst er ikke kun musik, men også aktiviteter rundt om scenen. De lokale foreninger vil stå for boder med slik, kage, kaffe, is, osv. Derudover vil der foregå en masse indslag for både børn og voksne hele dagen. Der vil noget for børnefamilierne, for de der elsker god mad og drikke og for dem, der godt kan lide at slå en sludder af med naboerne til byfesterne.

Sæt stort kryds i kalenderen allerede nu. Det bliver en smuk festival. Vi glæder os meget til at se jer alle.

27sep 2015

Borgerforeningen har sammen med Højelse Landsbylaug indgivet høringsvar til “udkast til landdistriktpolitik” i Køge. Læs høringsvaret her:

Høring – udkast til Køge Kommunes landdistriktspolitik

Højelse Landsbylaug og Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn fremsender hermed vores kommentarer til kommunens nye landdistriktspolitik.

Højelse Landsbylaug er en forening med det formål at varetage beboernes fælles interesser over for såvel det offentlige som private samt i enhver henseende at virke for en god udvikling af de bebyggelsesmæssige og trafikale forhold i Højelse. Det er herunder landsbylaugets hovedopgave at bevare, styrke og forbedre landsbymiljøet.
Foreningen har endvidere til opgave at skabe et levende og aktivt miljø for beboerne.

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn er en forening med det formål at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn. Vi arbejder for et øget fokus på vækst i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier. Desuden arbejder foreningen for at markedsføre området aktivt for at fortsat styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre området attraktiv for nye tilflyttere. Borgerforeningen er meget aktiv, og vores aktiviteter, informationer og høringer følges og har opbakning fra mere end 600 personer i området.
Vores område er kendetegnet ved en hyggelig stationsby og en række mindre landsbyer. Området har et stærkt social sammenhold og mange aktive foreninger. Vores område har hyggelige familiehuse til meget lave priser sammenlignet med andre steder i hovedstadsområdet.

Højelse Landsbylaug og Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn finder det positivt, at man i kommunen ønsker et øget fokus på landdistrikterne med det sigte at værne om og udvikle landsbyerne og områder omkring.

Vi har dog tilføjelse og kommentarer til udkastet til kommunens landsbypolitik:

2. Vision om mål for vores landdistrikter
Vi mener at man bør understrege, at landsbyerne er et boligmæssigt alternativ til byboligen i Køge. Landsbymiljøet er med til at sikre en stor variation i kommunens boligudbud. Netop variationen i boligmassen gør Køge kommune unik og attraktiv i forhold til at tiltrække flere tilflyttere til kommunen. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på bare 20 minutter er Køge attraktiv for tilflyttere, som ønsker at bosætte sig på landet, nær skov og strand – med gode forbindelsesmuligheder til hovedstadsområdet.

Samtidig er det vigtig, at man i kommunen tilstræber et højt serviceniveau i landdistrikterne. Land og by skal ikke ses som modsætninger, men som et supplement til hinanden. Netop derfor er det vigtig, at man fortsat skaber rammerne for udvikling i landdistrikterne.

3.2 Bo og leve
Vi mener, at det er vigtigt, at man skaber rammer, der gør det attraktivt at bo i kommunens landdistrikter –  nye tilflyttere kan skabe et fortsat grundlag for et socialt fællesskab, og derigennem være med til at skabe en positiv udvikling af de mindre lokalsamfund .

Derfor bør man også prioritere mulighederne for at bygge nye boliger i landdistrikterne, så man sikrer en fortsat udvikling i landdistrikterne – ikke mindst for bedre at kunne udnytte kapaciteten i de mindre skoler og institutioner i mindre befolkede områder.

Udviklingen – herunder mulighederne for at bygge nyt, bør tage afsæt i det enkelte lokalområdes særkende og borgernes ønsker. Derfor skal man stræbe efter en dialog, som sikrer, at borgerne får indflydelse  på beslutningsprocesserne, når det drejer sig om udviklingen i nærmiljøet.

Vi skal, som kommune, se værdien i at tiltrække unge par og børnefamilier. Et godt familieliv i landdistrikterne forudsætter, at der er både tryghed og udviklingsmuligheder for børn og unge.  Et vigtigt samlingspunkt i landdistrikterne er skole og daginstitution. Derfor bør man vægte fastholdelse af nuværende skoler og daginstitutioner i landdistrikterne. Desuden skal kommunens børn og unge kunne bevæge sig rundt I kommunen i trygge omgivelser og med sikre skoleveje.

3.4 Erhverv og turisme
I forhold til kommunens ønske om at styrke erhverv i landdistrikterne ønsker vi, at man specificerer, hvilken type erhvervman ønsker at udvikle i landdistrikterne, således at større erhverv begrænses i boligvenlige områder. I Køge kommune er vi omgivet af skøn natur. Landskab er karakteristisk med herregårde, marker, landsbyer, grønne områder og skove samt Køge Å, der indbyder til ture ud i naturen. Det samme gør de smukke strande nord og syd for Køge Havn. Landdistriktspolitikken skal være med til at værne om vores unikke natur og begrænse direkte omlægning af landsbyer til erhvervsområder. Større erhverv bør henvises til Skandinavisk Transport Center (STC), som er et af Danmarks største sammenhængende erhvervs- og transportområder, som er placeret, hvor motorvejene E20, E47 og E55 mødes, og derfor giver optimale tilkørselsforhold.

5.2 Landsbypulje
Højelse Landsbylaug og Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn anbefaler, at man ikke sætter en øvre grænse for, hvor mange procent af projekt-/anlægsomkostninger der kan bevilliges. I indeværende forslag kan man kun bevillige 50% af projekt-/anlægsomkostningerne. Det kan blive en udfordring for landsbyerne, hvis landsbyerne tilsammen skal rejse en halv million årligt til projekter i landsbyerne.

Desuden vil vi bemærke, at landsbypuljen alene ikke kan finansiere alle udviklings-/anlægsprojekter i kommunens landsbyer. Deter vigtigt, at man i det kommunale budget afsætter midler til anlæggelser i landsbyerne – udover de midler, der er afsat til landsbypuljen – til at skabe de rigtige rammer for udvikling i landdistrikterne.

På vegne af

Højelse Landsbylaug
Sille Haahr-Aasmul
Formand for bestyrelsen
Højelsevej 13
4623 Lile Skensved
Mobil: 2618 3888
sa@asapdesign.dk

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn
Peter Juul
Formand for bestyrelsen
Skræddertoften 5
4623 Lille Skensved
Mobil: 20656899
info@lilleskensved.dk

23jun 2015

 

Omkring 200 glade borgere var mødt frem til Skt. Hans aften ved spejderhytten i Lille Skensved! Der var et lille bål til at bage snobrød og riste skumfiduser over – og et meget stort bål med en heks på toppen. Formand Peter Juul hold årets båltale og roste os for det store fremmøde “Jeg er stolt over den store opbakning til dette fællesarrangement for byen” udtaler Peter Juul.

Og til dem, der ikke deltog – eller dem, der ikke kunne høre det, så gengives afslutningen på båltalen her:

“Alle har hørt historien om, hvorfor vi fejrer Sankt Hans, men ingen kan huske den, så den vil jeg ikke gentage … det er ellers ofte temaet i en båltale. Lad os fokusere på, at det handler om fællesskab og hygge. Det er grundstenen i vort samfund og sammen med frivillighed, så er det det, vi skal bygge vores fremtid på. For nye cykelstier, togbane, lyskryds og udstykninger gør det ikke alene! Jeg tror, vi kan fortsætte udviklingen af dette samfund, som er helt unikt, men det kommer ikke af sig selv”.

Tusind tak for en fantastisk aften, tak til eventgruppen for det flotte arrangement!

23jun 2015

 

Torsdag den 18. Juni brugte CP Kelco deres årlige afdelingsudflugt på at udføre frivilligt arbejde i lokalsamfundet. En arbejdsgruppe fra CP Kelco har sammen med Peter Juul og Sille Haahr-Aasmul fra Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn fundet frem til følgende prioriteret en række aktiviteter, som kunne gøre glæde i vores lokalsamfund.

I Ærtebjerghave børnehave gennemførte en gruppe medarbejdere fra CP Kelco nogle meget spændende scienceaktiviteter for de 3-6 årige. På Højelse Skole var der ligeledes anderledes undervisning af 0.-5. Klasse. Desuden blev skurene i Højelse SFO malet, og blev rigtig fine. På Skensved Torv udarbejde en gruppe kreative medarbejdere fra CP Kelco en iderigt forslag til Torvets udformning. I forsamlingshuset ved Skensvedhallen var der Banko med kaffebord & foredrag om CP Kelcos historie. De store klasser besøgte CP Kelco og fik undervisning, lidt laboratoriearbejde og en introduktion til ” hvad
man kan arbejde med på en virksomhed som CP Kelco.

Det var yderst spændende dag og især vores børn – både på skole og i Ærtebjerghave – var vildt begejstrede over alt det de havde oplevet og lært.

Tak til CP Kelco for et fantastisk arrangement.

Se artikel i Dagbladet HER

 

04maj 2015

Bestyrelsen i ‘Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn’ har i dag indsendt høringsvar, Idéer og forslag til nye grønne kiler – Bugtkilen. Vi har blandt andet givet udtryk for, at vi har et ønske om at få bedre rekreative områder i direkte forbindelse med Lille Skensved. Desuden har vi et ønske om et samlet stisystem med en sti gående fra banen langs åen forbi Naurbjerg med forbindelse til det nye stisystem i Køge Nord nord for Egedesvej.

Sidst, men ikke mindst, foreslår vi at området imellem åen og ”lille syd”
banen kan omdannes til en lille sø beliggende på Skensved Å’s løb. Området henligger i dag uden anvendelse – det er tæt bevokset med bjørneklo.

’Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn’ ser den grønne kile som et stort og vigtigt skridt i retningen af at opfylde nogle af disse ønsker.

Læs hele høringssvaret HER.

16apr 2015

Der var 70 fremødte til Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn første ordinære generalforsamling, som blev afholdt i udlejningen ved siden af Skensvedhallen. Der var en god og positiv stemning og velforberedte oplæg fra bestyrelsen.

Formand, Peter Juul fortalte om, hvad borgerforening har lavet i det halve år, der er gået siden stiftelsen. Monika Eriksen løftede sløret for planlagte arrangementer og events i det kommende år. Markedsføringsgruppen fortalte om det nye logo, hjemmeside og hvad fokus vil være fremadrettet.

Søren Astrup Skov gav os et indblik i, hvilke større ændringer til byens udformning der skal gennemføres i de kommende år samt et overblik over de opgaver byplansgruppen arbejder med lige nu.

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtage og både regnskab for 2014 og budget for 2015 blev godkendt.

Maria Pejtersen og Kasper Therkildsen havde valgt ikke at tage imod genvalg. Vi takker mange gange for jeres store indsats. Formand, Peter Juul og næstformand, Sille Haahr-Aasmul, blev genvalg sammen de øvrige 8 siddende medlemmer. Bestyrelsen hilser Helle Dalsgaard Olsen velkommen som nyt medlem.

Følgende medlemmer valgt:
Formand: Peter Juul
Næstformand: Sille Haahr-Aasmul
Kasser: Judith Nell
Sekretær: Monika Eriksen
Medlemmer:
Nis Høyrup Christensen
Karin Fog
Lars V. Holm
Christian Pejtersen
Kristina Bay
Søren Astrup Skov
Helle Dalsgaard Olsen
Revisorer: Christian og Kirsten
Revisorsuppleant: Susan

Se bestyrelsens præsentation fra generalforsamlingen HER

16apr 2015

I Borgerforeningens bestyrelse har vi fokus på at vi for forbedret de trafikale forhold i Lille Skensved, Højelse og omegn. Vi vil indlevere ønsker til kommunen om at gøre vores område mere trafiksikkert – og i den forbindelse har vi brug for jeres hjælp.

Vi samler de indkommende forslag fra jer og holder et møde med Køge kommune, hvor vi overdrager materialet inden udgangen af april.

Det vi har brug for jer er:

1. Tag et billede af veje, overgange eller lignende, hvor I syntes det er farligt at færdes i trafikken.
2. Skriv hvor det er: Vejnavn, by, nærmeste hus nr.
3. Fortæl os, hvorfor du syntes, det er farligt.
4. Kom med forslag til, hvordan vi gør det trafiksikkert (Fx fortov ønskes, lavere hastighed 40
km etc.)
5. Hvis du er bekendt med et uheld på det pågældende sted, fortæl os hvad der er sket og ca. hvornår det er sket og evt. skade.
6. Vigtig: Send billede og beskrivelse til teknik@lilleskensved.dk

I skal være opmærksom på, at kommunen har begrænset midler til at udbedre disse ting, men vi, i Borgerforeningens bestyrelse, vil presse på for at få det prioriteret i Kommunen.

Det er vigtig at vi bliver synlige – også i komunale samenhænge.

Så skriv til os hurtigt til teknik@lilleskensved.dk

07feb 2015

Vi holder generalforsamling i ‘Borgerforeningen, Lille Skensved, Højelse og omegn’ onsdag den 15. april kl. 20.00 i udlejningen ved siden af Skensvedhallen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 7. april.

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3.Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
5b. Forslag fra bestyrelsen – ændringer til vedtægterne. Forslag til fremsendes til bestyrelsen seneste 8 dage inden generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget for 2015
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
12. Eventuelt

09nov 2014

På seneste bestyrelsesmøde er der nedsat 3 arbejdsgrupper:

1) Marketing- og pressegruppe, der blandt andet skal markedsføre området og sørge for pressedækning. Formand for gruppen er Sille Haahr-Aasmul. Medlemmer: Jackie Junker Frandsen Palsgreen, Klaus Pedersen, Christian Pejtersen

2) Byplanlægningsgruppe, der blandt andet skal arbejde med ideer til byudvikling, infrastruktur, rekreative områder ect.. Formand for gruppen er Lars V Holm, medlemmer: Søren Christian Astrup Skov, Nis Høyrup Christensen, Kasper T. Therkildsen, Peter Juul

3) Eventgruppe, der blandt andet skal oprette en fælles social kalender og være primus motor i arrangementer ect.. Formand for gruppen er Judith Nell Pedersen. Medlemmer: Kristina Bay, Maria Hede Pejtersen, Monika Dahl Eriksen

Hvis nogen ønsker at træde ind i en af disse grupper, så henvend jer til formanden for gruppen.